Product was successfully added to your shopping cart.
02-1050-567

LineID: @factomart

[email protected]
0item(s)

ไม่มีสินค้าในตระกร้าของคุณ

Subscribe to RSS Feed

อุปกรณ์สำหรับตู้คอนโทรล

Control Station Equipment : อุปกรณ์สำหรับตู้คอนโทรล

Control Station Equipment

 

Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment
Push Button Switch หรือที่เรียกกัน
ว่าสวิตซ์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่ง
ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้าและ
ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์
หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็น
เหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กัอุตสาห-
กรรมทั่วไปมีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง


  ไฟแสดงสถานะ มีประโยชน์ใน
การวินิจฉัยอาการผิดปกติของระ
บบการเฝ้าระวังระบบ กระบวนการ
ผลิต จนไปถึงกระบวนการตรวจ
ซ่อมระบบซึ่งจะช่วยลดความผิด
พลาดหรือไม่ เกิดขึ้นเลย เป็นการ
สนับสนุนการ ทำงานให้กับช่างผู้
สังเกตการณ์  หรือ ผู้ดูแลระบบ ให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
  ใช้สำหรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานของ
อุปกรณ์ตามที่เราต้องการ เช่น การ
start ,stop ,test หรือ เพื่อเลือกการ
แสดงผลของค่าต่างๆ ในเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า


  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าภาค
คอลโทรล เพื่อควบคุมทิศทางของกระแส
ไฟฟ้าให้ตามทิศทางที่ต้องการ  หรือตัด
กระแสไฟ ไม่ให้ไหลผ่านวงจรได้ตามที่
ต้องการ  เป็นสวิตช์ที่ใช้งานกันมากในงาน
ที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือControl Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment
สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน หรือ ที่เรียกทั่วไป
ว่า สวิตช์หัวเห็ด เป็นสวิตซ์ที่มีขนาดหัว
ใหญ่กว่าสวิตซ์แบบธรรมดา นิยมใช้กับ
ปุ่มหยุดเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อรองรับ
กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
          แหล่งรวบรวมอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์
สำหรับตู้คอนโทรลสวิตช์ต่างๆ ที่สามารถใช้
งาน
ร่วมกันได้อย่างลงตัว จากหลายหลาย
แบรนด์Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment
Relay เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ
หน้าที่เป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจร โดยใช้แม่
เหล็กไฟฟ้า

   เป็น Relay ประเภทหนึ่ง ที่นิยม
เรียกตามตัวย่อว่า SSR เป็นสวิตช์อิ
เล็กทรอนิกที่ไม่ใช้หน้าสัมผัส ใน
การตัดต่อวงจร แต่จะใช้เทคโนโลยี
ของ Semiconductor ทำให้ไม่มี
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เพื่อลดเสียง
รบกวนที่เกิดขึ้น และ เพิ่มอายุการ
ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับความ
ผิดปกติที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ทำ
งานสั่งปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดปัญหา
ออกจากระบบไฟฟ้าโดยเร็ว เพื่อไม่ให้
อุปกรณ์เกิดความเสียหาย 


  เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าซึงเป็น Relay
ประเภท
หนึ่ง ที่ใช้ในการควบคุมเวลาการ
ทำงานของ
อุปกรณ์บางอย่าง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้ใช้ต้อง
การโดยอาศัยหลักการทำ
งานหน่วงเวลาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์


             
Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment   Control Station Equipment
เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณหรือตัวแปลง
สัญญาณ หรือบางครั้งอาจจะได้ยินกันใน
ชื่อเรียกต่างๆ มากมาย เช่น Transmitter,
Signal Transmitter, Pulse isolator
เป็นต้น โดยอุปกรณ์เหล่านี้มีหน้าที่แปลง
สัญญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ, ไฟ
กระแสตรง, ไฟกระแสสลับ ให้เป็นสัญญาณ
มาตรฐาน เช่น 4...20mA, 0...10VDC
  Switch Power Supply แหล่งจ่าย
ไฟเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยจะ
ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแส
สลับ (AC)เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรง (DC)


  ใช้สำหรับประกอบ Terminal Blocks,
Power Supplies, Circuit Breakers
และ Relay Sockets เพื่อติดตั้งในตู้
คอนโทรล หรือ บนพื้นผิวต่างๆ ตามที่
ต้องการ  แหล่งรวบรวมอุปกรณ์เสริมสำหรับ
Electrical Component ให้มีประสิทธิภาพ
การทำงานมากยิ่งขึ้น  ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างลงตัว จากหลายหลาย
แบรนด์