ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการติดตั้ง Photoelectricsensor โดยการติดตั้งที่ดีนั้นเราจำเป็นต้องมีพื้นฐานและรู้ว่าPhotoelectricsensor คืออะไร?  เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจ ให้เราสามารถติดตั้งการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราจำเป็นต้องศึกษารูปแบบของเทคนิคต่างๆ และ เรื่องข้อควรระวังในการติดตั้ง โดยความรู้ทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในบทความนี้ จะทำให้ท่านสามารถนำไปประกอบการพิจารณาสำหรับการเลือกกลุ่มสินค้า Photoelectric Sensor ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ได้ดังต่อไปนี้


วิธีการติดตั้ง Photoelectric Sensor อย่างถูกต้อง

ในการติดตั้ง โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ความมีความแม่นยำนั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเพื่อการติดตั้งอย่างถูกวิธี

การป้องกันการเกิด Interference Prevention

ในการติดตั้ง Photoelectric sensor opposed mode  ที่มีจำนวนมากกว่า 1 ตัว โดยมีการติดตั้งใกล้กัน มักจะเกิดปัญหาการรบกวนกันจากการที่ตัวรับของอีกตัวนั้น ไปรับสัญญาณของตัวส่งอีกตัว โดยไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด

ดังนั้นในการติดตั้งแบบติดกัน สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการติดตั้งตัวส่งและตัวรับสลับกันไปเรื่อยๆ (ในกรณีที่มากกว่า 2 ชุด) แต่การใช้วิธีนี้ ก็อาจจะเกิดปัญหาการสะท้อนแสงจากตัวส่งไปยังตัวรับที่ติดอยู่ด้านข้างได้ โดยในกรณีที่ตำแหน่งของวัตถุ ที่ต้องการตรวจจับนั้นอยู่ใกล้เซ็นเซอร์เกินไป ดังรูปที่ 1 หรือ จะใช้วิธีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีตัว Polarizing Filter ซึ่งจะสามารถกรองเฉพาะแสงจากตัวส่งที่ต้องการได้ แต่วิธีนี้จะมีข้อเสียตรงที่ระยะในการตรวจจับของเซ็นเซอร์นั้นจะสั้นลง

photo install

รูปที่ 1 การติดตั้งตัว Photoelectric sensor opposed mode ในกรณีหลายตัวอยู่ใกล้กัน


การติดตั้ง Photoelectric sensor opposed mode

การตรวจจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กซึ่งโดยปกตินั้น การใช้งานตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับชิ้นงานใดๆ  ตัววัตถุจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่กว่าแสงที่ส่งจากตัวส่งไปยังตัวรับ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าตัววัตถุจะสามารถบังแสงได้หมดและทำให้ตัวรับสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ซึ่งถ้ามีความจำเป็นต้องจับชิ้นงานขนาดเล็ก ควรเลือกใช้ Fiber Optic แทน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหา Minute targets problem แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการ ใช้ตัวแผ่นบังคับลำแสง เพื่อลดขนาดลำแสงให้ลดลงจนเหมาะสมกับชิ้นงานขนาดเล็กได้


photo install


รูปที่ 2 การใช้อุปกรณ์เสริมใน Photoelectric sensor opposed mode ในกรณีวัตถุมีขนาดเล็กกว่าแสงปกติ

 


photo install


รูปที่ 3 ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับบังคับแสงของตัวโฟโต้เซ็นเซอร์

สภาวะแวดล้อม

แสง ความชื้น ฝุ่น เป็นปัจจัยหลักในสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการติดตั้ง โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ เป็นอย่างมา เนื่องจากคุณสมบัติของตัวเซ็นเซอร์จะใช้หลักการทำงานของแสง ดังนั้น ฝุ่นผงหรือควันต่างๆ จะเป็นสิ่งที่รบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์ได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นในการติดตั้งควรพิจารณาในเรื่องของฝุ่นว่ามีมากหรือน้อยอย่างไร ซึ่งถ้ามีมากอาจจำเป็นต้องเลือกตัวเซ็นเซอร์ที่มีระยะในการตรวจจับที่ไกลขึ้นกว่าปกติ ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่หลายยี่ห้อที่สามารถยิ่งทะลุฝุ่นผงได้ เช่น Banner, Keyence

นอกจากนี้เรื่องของอุณหภูมิความชื้นตรงบริเวณติดตั้ง จำเป็นต้องดูความสามารถในการทนสภาวะแวดล้อมให้เป็นอย่างดี เช่น ถ้าบริเวณนั้นมีอุณหภูมิโดยรอบสูงมาก อาจจะเลือกใช้เซ็นเซอร์ประเภทไฟเบอร์ออฟติกที่เป็นแบบแก้ว ซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่าเซ็นเซอร์ทั่วไป

การถูกรบกวนจากแสงต่างๆ

จากโดยรอบอาจมีแสงที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงที่เกิดจากหลอดไฟที่มีความสว่างสูง อาจจะรบกวนตัวโฟโต้เซ็นเซอร์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงในการมองเห็นได้ (Visible light source)  หรือ อาจหลีกเลี่ยงโดยการใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น Non visible light source แทนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้เช่นกัน

 

การติดตั้ง Photoelectric Sensor ให้ดีและได้ประสิทธิภาพนั้น เราควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ควรคำนึงถึงระยะห่างการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ และ ใช้วิธีที่เหมาะสม เพื่อป้องกกันการรบกวนสัญญาณกัน

  • การคำนึงถึงขนาดของลำแสงที่ใช้ตรวจจับ ว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานที่จะนำไปใช้งานหรือไม่?

  • สภาพแวดล้อมการทำงานมีส่วนสำคัญในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ชนิดนี้มาก ดังนั้นการเลือกใช้งานจำเป็นต้องศึกษาประเภทของ
    เซ็นเซอร์ เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม

  • แสงต่างๆในบริเวณการทำงานอาจมีผลต่อเซ็นเซอร์ได้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ อาจจะรบกวนตัวโฟโต้เซ็นเซอร์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงในการมองเห็นได้

โดยทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทางเราได้สรุปและรวบรวมไว้ เพื่อเป็นข้อมูลเสริมสำหรับการติดตั้ง โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะงานตามที่ท่านต้องการได้

แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราควรมีความเข้าใจถึงภาพรวม และ พื้นฐานของ Photoelectric Sensor คือ อะไร?  เพื่อสามารถนำมาพัฒนาการใช้ และสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้า Photoelectric Sensor ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามประเภทของงาน  
หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการจะเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนใด สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทีมงาน Factomart.com ได้ทุกช่องทางครับ